Державний реєстр Новини Законодавство Контакти
Будь-ласка, введіть параметри пошуку по Реєстру:

Найменування закладу

Тип закладу

Регіон

Законодавство

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 р. №425 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 28 квітня 2009 р. N 425
Київ

Про затвердження Порядку ведення
Державного реєстру дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

 

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2009 р. N 425

ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку


1. Цей Порядок визначає механізм формування та ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Реєстр).

2. До Реєстру вносяться дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності, які мають статус юридичної особи або перебувають у складі підприємств, установ та організацій як їх філії чи структурні підрозділи.

Дія цього Порядку не поширюється на оздоровчі заклади, що здійснюють позашкільну освіту відповідно до статті 12 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ).

3. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку вносяться до Реєстру за рішенням комісії, що утворюється Мінсім'ямолодьспортом.

Порядок діяльності комісії визначає Мінсім'ямолодьспорт.

4. Власником інформації, що міститься у Реєстрі, є держава.

5. Одержання, зберігання, накопичення, захист, використання та поширення інформації про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку забезпечує Мінсім'ямолодьспорт.

6. Реєстр ведеться на електронних носіях.

Технічні та програмні засоби ведення Реєстру повинні забезпечувати:

автоматизоване ведення Реєстру;

контроль за повнотою внесення інформації до Реєстру;

надання інформації;

виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Реєстру (накопичення, аналіз, актуалізація даних тощо);

зберігання інформації про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку протягом п'яти років після внесення відомостей про реорганізацію, ліквідацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру та передачі реєстраційної справи до архіву;

запобігання несанкціонованому внесенню змін до відомостей, що містяться в Реєстрі;

достовірність та повноту інформації, що міститься в реєстраційних картках;

своєчасне внесення інформації про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку.

7. Вимоги і правила захисту інформації, що міститься в Реєстрі, визначає Мінсім'ямолодьспорт.

8. До Реєстру вноситься така інформація про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку і його власника (засновника):

найменування власника (засновника), ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

місцезнаходження власника (засновника) (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку та засоби зв'язку (міжміський код, номери телефону, телефаксу, адреса електронної пошти і веб-сторінки);

тип закладу;

форма власності, найменування органу, до сфери управління якого належить заклад;

прізвище, ім'я та по батькові керівника, засновника (власника) закладу;

номер закладу в Реєстрі, номер і дата видачі довідки про внесення до Реєстру;

відомості про державну атестацію закладу;

підстава, дата виключення закладу з Реєстру;

зміна найменування закладу;

зміна власника (засновника), його найменування та адреси;

перепрофілювання, реорганізація або ліквідація закладу;

зміна, викликана виправленням помилок (граматичних, синтаксичних).

9. Для внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру власник (засновник) або його уповноважена особа (далі - заявник) подає комісії заяву за формою, затвердженою Мінсім'ямолодьспортом, та реєстраційну картку за формою згідно з додатком 1.

До заяви про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру додаються засвідчені власником (засновником) копії:

свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

статуту закладу;

свідоцтва про державну атестацію закладу;

ліцензій на надання послуг з оздоровлення (у разі наявності).

10. Комісія перевіряє комплектність документів та їх відповідність вимогам цього Порядку.

Комісія має право отримувати додаткові пояснення для перевірки відомостей, що подаються для внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру.

11. Документи, необхідні для внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру, підлягають довгостроковому зберіганню і повинні подаватися у швидкозшивачі, з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів. Заява та документи повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені печаткою власника (засновника).

12. Власник (засновник) несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, передбачених пунктом 9 цього Порядку.

13. Комісія не розглядає питання щодо внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру у разі, коли:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог цього Порядку;

документи подані не в повному обсязі.

14. За наявності однієї або кількох зазначених у пункті 13 цього Порядку підстав не пізніше ніж протягом 30 календарних днів після надходження заяви комісія приймає рішення про залишення заяви без розгляду, про що протягом п'яти робочих днів повідомляє власника (засновника) в письмовій формі.

15. Після усунення причин, що були підставою для прийняття комісією рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати документи, необхідні для внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру.

16. Комісія протягом 30 календарних днів після надходження документів приймає рішення про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру та видає відповідну довідку за формою згідно з додатком 2 або приймає рішення про відмову у внесенні закладу до Реєстру.

Дублікат довідки у разі потреби може бути виданий на підставі заяви, поданої заявником.

17. Підставами для прийняття рішення про відмову у внесенні дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру є невідповідність документів вимогам цього Порядку та недостовірність зазначених у них відомостей.

18. Про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру або відмову в його внесенні заявника повідомляють протягом п'яти робочих днів після прийняття відповідного рішення.

19. Виправлення помилок у Реєстрі здійснюється на підставі заяви, поданої заявником, та документів, що підтверджують необхідність внесення відповідних змін до відомостей, що містяться у Реєстрі.

20. Інформація про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру та виключення з нього розміщується на веб-сайті Мінсім'ямолодьспорту.

21. Організаційно-методичне забезпечення ведення Реєстру здійснює Мінсім'ямолодьспорт.

22. Формування та ведення Реєстру забезпечується за рахунок коштів державного бюджету.

23. У разі зміни назви дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і власника (засновника) заявник зобов'язаний протягом 15 робочих днів після реєстрації в установленому порядку подати комісії заяву про внесення змін до Реєстру за формою, затвердженою Мінсім'ямолодьспортом, та нотаріально засвідчені копії відповідних документів, що є підставою для внесення змін.

24. Підставою для виключення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку з Реєстру у зв'язку з реорганізацією, ліквідацією є заява та документи про погодження з відповідним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування та Мінсім'ямолодьспортом рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу.

25. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними.

26. Юридичні та фізичні особи можуть одержати інформацію, що міститься в Реєстрі, за письмовим зверненням до Мінсім'ямолодьспорту або безпосередньо на веб-сайті Міністерства.

27. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює Мінсім'ямолодьспорт.